FASHION / November 19, 2018

A Girl In The City - by Daniil Korotchenkov

Photographer Daniil Korotchenkov @snapydan
Model : Valentine signed at Next Models @nextmodels
Stylist / Fashion editor : Oana Von Raven @oana.von.raven
Brands : Kiliwatch shop @kiliwatch.paris, Doctor Martens, Asos, Gucci, Forever 21, American Apparel

© 2020 by the VENOM Magazine